AKIT
EnglishEesti

种子搜索网站

Inglise m?rks?nu kokku: 14378

种子搜索网站NB! JavaScript ja koogid olgu v?imaldatud.

种子搜索网站

Otsing: otsida tuleb inglise terminit; sisestusvigade v?ltimiseks ja naaberterminite n?gemiseks tasub kasutada otsinguakna asemel m?rks?naloendit. Senistest eestikeelseist otsinguist on üle 99% m?ttetud.

T?histus: "=" t?histab inglise sünonüümi, eesti sünonüüme eraldab koma, l?hit?henduslikke s?nu semikoolon, t?hise ?: j?rel on ?igekeelsusvihje.

Sihtlugejaskond: andmekaitse ja/v?i infoturbe v?ljat??tajad, korraldajad, j?relevalvajad ja auditeerijad; v?ib abiks olla ka süsteemi-ja v?rguülematele ("-administraatoritele"). Kasutamine eeldab infotehnoloogia ja ta üldterminite (EVS ISO/IEC 2382, http://www.eki.ee/dict/its/ ja Arvutikasutaja s?nastik) tundmist ning eesti keele normi, st keeleseaduse tunnustamist. Leksikon on m?eldud aitama t?lgendada erialaseid ingliskeelseid rahvusvahelisi standardeid ja muid juhendmaterjale. Pole m?eldud algajaile ega v?hikutele (eriti neile, kes ei suutnud leida m?rks?na "infoturve"). Ei toeta süsteemitu omaloomingu t?lkimist inglise keelde ega inglise keele alg?pet. Siit ei tasu ka otsida IT triviaaltermineid ega teiste erialade termineid! V?rgundusterminite otsimise sobiv koht on http://vallaste.ee, tarkvaratehnika termineid annab http://stats.cyber.ee.

K?sitlusala: andmekaitse ning infoturbe korraldus tsiviilsf??ri organisatsioonides. M?istesüsteemile annavad üldise karkassi paarsada ISO, IEC, IEEE, ISACA, NIST jm standardit. M?nev?rra on arvestatud ka tehnilisemate ülesannetega spetsialistide vajadusi. Kontekstile viidates on juhitud t?helepanu terminite erinevale sisule eri kontekstides.

M?rks?nad: mitte ainult standardsed v?i levinud eriterminid, vaid ka standardite ja juhendmaterjalide tekstis tihti esinevad mitmet?henduslikud s?nad, mille ?ige t?lgendamine on sisu m?istmiseks t?htis (s?nastikust on kasu ainult siis, kui ta kasutaja vaevub kontrollima ka neid s?nu, mille t?hendust ta arvab teadvat, alustades s?nastiku pealkirjas olevatest), ning m?nede oluliste organisatsioonide, kvalifikatsioonide, dokumentide ja süsteemide nimed. V?lja on j?etud p?hiterminist tulenevad intuitiivselt arusaadavad liit- ja ühendterminid.

M?istete esitus: ranget m??ratlemist ei ole taotletud, m?isteid avavad standarditel p?hinevad kirjeldused, seletused, selgitused ja n?ited. Standardm??ratluste saamiseks tuleb lugeda avaldatud standardeid ja muid allikdokumente, arvestades, et isegi ühe ja sama standardi eri osades ei tarvitse m??ratlused t?pselt kattuda. Paljud m?isted on detailsemalt esitatud Cybernetica raamatus "Infosüsteemide turve" (2. kd. 1998).

Eesti terminid on valdavas osas p?rit asjakohastest Eesti standarditest, neile on lisatud uuemaid v?i k?sitluse laiendamiseks vajalikke termineid. Eesti standardid ei ole aga alati omavahel koosk?las ja m?negi standardi eestindamise protsessi on m?jutanud mitmesugused juhuslikud asjaolud. Ettepanekutena standardite j?rgmiste versioonide tarbeks lahknevad m?ned korrastatud terminid standardsetest, olles süsteemsemad ja p?hjendatumad. Vt ka artikkel "terminoloogia"(http://akit.cyber.ee/term/11749-terminoloogia).

Olulisemad allikad:ISO/IEC 27000 (ISMS) standardipereISO/IEC 29100 (Privacy); ISO 27000 Forum DictionaryISO/IEC 15408 (Common Criteria)ISO 19011 (Guidelines for auditing management systems)ISO SC 27 SD 6. Glossary of IT Security TerminologyISACA standardid, ISACA CISA Dictionary, ISACA CISM Dictionary, ISACA Cybersecurity FundamentalsInformation Systems Control Journal (ISACA);NIST IR 7298 Glossary of Key Information Security TermsRFC 4949 Internet Security GlossaryRobert Slade. Dictionary of Information SecurityH. van Tilborg, S. Jajodia (Eds.) Encyclopedia of Cryptography and SecurityIEEE Security & Privacyasjassepuutuvate organisatsioonide veebilehed

Privaatsus https://cyber.ee/terms-and-conditions/

Toetus: 2015. a. toetas leksikoni arendust Haridus- ja Teadusministeeriumi "Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017"

Kirjad: akit[at]cyber.ee